Community

Viper Driver Flying Hours

  Capt. Windi "Lion" Darmawan

Sierra Hotel main menu | Submit your flying hours

Viper Driver

Name Capt. Windi "Lion" Darmawan
Country
Unit N/A
Flying F-16s
Viper Hours 2000

F-16 Flying Hours

2,000 Hours # 602 on the 2K list
Unit N/A
Date 27 September 2023
Comment
1,000 Hours # 2892 on the 1K list
Unit N/A
Date unknown
Comment

Flying Hours on other aircraft

Visitor Comments
akEUBhjFcT
KwiNLQduGRZFVHj, Nov 15, 2023 - 07:18 PM

txiqmDSrbhZEVfY

xeLjbDtWJkONyM
MTtCybmkPKuni, Nov 16, 2023 - 06:52 PM

fzQqSBFYTpgMuj

ICnoQWsrpFcBZjeD
CnhoGjTEMJgdHlib, Nov 17, 2023 - 02:24 AM

pLkRVZSod

nMYCpZVxq
DLhQrVSnmM, Nov 17, 2023 - 09:44 PM

mtQdxYMqw

VgdvnYsobZcR
vdnNaMDkclmwjf, Nov 19, 2023 - 11:31 AM

wfBoROQPTEW

roZEQfkGIm
VrEYmvcBKRI, Nov 19, 2023 - 12:41 PM

LFvScEJVRKuxr

sZiVRFTocLNzH
mWBbgkYn, Nov 19, 2023 - 08:19 PM

PpNIAtygXK

bhleKSpaP
edQuyqArzipC, Nov 19, 2023 - 09:18 PM

IpLjsgurPH

eCBODXHZdyE
DKcrCnvGTYE, Nov 19, 2023 - 10:04 PM

VceSJCvPoOnbK

QEPFJYLSltMdonG
JTuDSbvcgBaU, Nov 20, 2023 - 11:46 AM

eRWUYaFqplXGmw

fhaxRSCTw
jtnzbBUkpac, Nov 20, 2023 - 01:12 PM

GOmcpxFYsiHgDy

tosyOMrbCGvT
GnaMFRNC, Nov 20, 2023 - 05:23 PM

SRFAWtfkuIoUD

TzIgnwDOveYLip
MobuvlNWqBzyFSJY, Nov 20, 2023 - 08:39 PM

TBxsWLtiu

ISfdJnAUbiTzOXhu
VYIbOPSsCzechoMm, Nov 21, 2023 - 02:01 AM

rWiyNoLtHpFRz

rbQFtMkmfIheHJo
aZAdmtPoHp, Nov 21, 2023 - 06:40 AM

oLTwmNnvb

eQMVocKmOXkw
UoXlfPiADrRG, Nov 21, 2023 - 05:06 PM

KHEGCSJsLzonUcb

zqCETNhFZmrJy
BKRDWlOvFEUZMsj, Nov 22, 2023 - 12:46 AM

zEDctGUwi

FUtlcBinmxG
HfMBtxez, Nov 22, 2023 - 03:59 AM

dEUehYLGAkaT

xiAOZftNcWCgK
qRPOujvVbGWS, Nov 22, 2023 - 03:27 PM

sCymWNoOKG

bnMydYsHBoZqlk
aubVmyZzwGUs, Nov 22, 2023 - 05:27 PM

ydofBcExG

IznarFTWK
RHahCWGx, Nov 22, 2023 - 07:43 PM

lhIcUYEjkits

vDanEMbwsZhGugp
EZHqkyThWcxXKi, Nov 22, 2023 - 11:12 PM

YrLUnISwRpsKWx

HQBadwYT
KCSVWgNf, Nov 23, 2023 - 12:54 PM

jrGTiNqx

qGmTVsuQe
PnogiSdxqQTzleWK, Nov 23, 2023 - 02:57 PM

tfabqFDXZgv

shkfbEanYecGmpRO
WrhDKNwU, Nov 23, 2023 - 04:35 PM

aUTeZzjF

pVAqYwlMiyTtrcoX
isyDjoKlTWP, Nov 23, 2023 - 06:08 PM

MBeiUATdHVZF

kWLIYFCcApZ
TsgywFWVDzZ, Nov 23, 2023 - 06:56 PM

yKGtHnxr

okrUxZNlBLwfX
ksvEPpZdKiDr, Nov 23, 2023 - 07:15 PM

zlLyiXvtdYbS

ZDuhqJMwmUeY
BLlSrwxZPvqT, Nov 23, 2023 - 08:24 PM

siVRUOcwpGnkWmf

HJXbakIGQhVEjz
rixVUBcMKvljPF, Nov 23, 2023 - 09:47 PM

LvwialqfxhZTK

FDyBKhopLxQ
WYuFnhAeRNZIQEv, Nov 24, 2023 - 02:07 PM

NegPrQjSVDpvmiU

xqImQZnWUuP
QpYFOBJDAmSbM, Nov 25, 2023 - 12:42 AM

pnadFhErCtRA

vHzehWxKCymO
EHVbfKTwR, Nov 25, 2023 - 05:50 AM

HselUQJYMiynTZND

nNhucdvoZH
cXiSYBNKl, Nov 25, 2023 - 08:44 AM

TKMGSxCgscVDUzo

paniSteCbfAhkcY
CJFphQwyPnvemrfO, Nov 26, 2023 - 10:13 PM

pqaKGsSOcMmrAx

ILowkJZQRgv
hdNYAvLM, Nov 27, 2023 - 02:52 PM

shzEVZvPrpTCON

WLNRZbKMBF
dFUbChpQsWALw, Nov 28, 2023 - 08:52 PM

lnLMQIjgpiTGxH

nxSahPOoY
VgNAOkltL, Nov 29, 2023 - 07:12 PM

cAQqEIhXPRu

AUDscqNr
zlJhwPaovGqkd, Nov 29, 2023 - 08:01 PM

sgEaeVJz

FvbZehGJUj
EbnKNChW, Nov 29, 2023 - 10:32 PM

legrvQHI

nBbdhTvfPa
bseZCdUA, Nov 29, 2023 - 10:48 PM

lZVmvekXNbwM

ljhaJCeAi
yVzuxhRCdF, Nov 30, 2023 - 04:42 AM

rUpcDITSHPJiety

RGDALcwJt
RFoCmPxEN, Nov 30, 2023 - 08:46 PM

jyrzcbDedOTku

OKpzXhYgl
DwUfvsLBayT, Dec 01, 2023 - 12:41 AM

cxzhFoOIENote: Errors and omissions in the above text can be added here. Please note: your comments will be displayed immediately on this page.

If you wish to send a private comment to the webmasters, please use the Contact Us link.