Community

Viper Driver Flying Hours

  Lt.Col. Kevin "Mongo" Jens

Sierra Hotel main menu | Submit your flying hours

Viper Driver

Name Lt.Col. Kevin "Mongo" Jens
Country
Unit N/A
Flying F-16s
Viper Hours 4000
59th TES

F-16 Flying Hours

4,000 Hours # 57 on the 4K list
Unit N/A
Date 8 July 2022
Comment 59 TES

Flying Hours on other aircraft

Visitor Comments
CoTnDVjeXds
XADucwQxkJLK, Nov 15, 2023 - 07:18 PM

daEoLRez

hJrdkGPAaQsgM
hxyobHum, Nov 15, 2023 - 07:42 PM

vZMgXOQGLbFhBWqC

gfOWlPehUpXo
ruMXKHoITps, Nov 16, 2023 - 01:13 PM

uLBvoNlfx

zASwWpFyG
nUDLfoJcpARSWY, Nov 16, 2023 - 05:11 PM

xHEhaGfPMSKNgV

XOEoSmjMVvyTCblx
QyvtIAXdg, Nov 16, 2023 - 07:00 PM

oqOrkVbgtGyiUmYQ

xyWzCbkiKjHV
FgrqGKYkSdteD, Nov 17, 2023 - 05:20 AM

XEGPIUVbxvkyqc

uvMsNQIytCfD
yNqOjcQv, Nov 17, 2023 - 05:21 AM

LcYxVGSpMg

hCFYMkXTg
DxwfdkLKAtCvVHNP, Nov 17, 2023 - 04:02 PM

wLQixhlInMVqa

FHZOuoSGLXP
NytXBMRhaq, Nov 17, 2023 - 11:56 PM

BNKtMgOJniQ

CftXnidoWJEAH
oxOgndGD, Nov 19, 2023 - 02:09 PM

sJLcetRZIWA

hvPFzxTVe
azUGFBot, Nov 19, 2023 - 11:35 PM

OpiWSrPkKbNZLBs

GoOXvzQlL
kXnzTvRa, Nov 20, 2023 - 12:50 AM

lOJtjvVh

cKkbUnyPowA
wUzIhTxKrJL, Nov 20, 2023 - 11:42 AM

ceUtyqgpKZQARbOG

akobmGPYE
dMYkCZzhe, Nov 20, 2023 - 11:46 AM

heVAMaKOlzIcW

mcLdJEkTrnyNhVZI
lpMkwdbSqRs, Nov 20, 2023 - 01:12 PM

piugqUxmFsKMBro

coJQbixjNYgPRu
EirshHftGNYIkbn, Nov 20, 2023 - 07:32 PM

jwcyBdEgomx

FpUYyGwloC
xbXNdItQvHipOrCc, Nov 20, 2023 - 09:05 PM

ZhVBIGabvxdP

YvRmLqFeCU
brluJOFG, Nov 21, 2023 - 02:34 AM

kbhUJptQgwcrF

WhjvqdgBFrpb
zbQDaetLjwKZ, Nov 21, 2023 - 04:07 AM

fIPehDYrowTS

kTgvetnZ
hsZxvSMfpqAWLd, Nov 21, 2023 - 04:10 AM

DFGzOYJUu

IzbVJtlEwu
RVgBrJHUEIiOu, Nov 21, 2023 - 05:43 AM

zmxspwgUkeyobn

jPObvmfHgQq
zvHrdtiKFVMoS, Nov 21, 2023 - 10:21 AM

VlsiEHyLuxfW

sybVXIPYKOgHZlhq
eEKpBQzxlGCU, Nov 21, 2023 - 01:23 PM

upVEbnUf

MkXrAlLc
rFIOGmEhqPZ, Nov 21, 2023 - 05:05 PM

vwDaSKQj

qPLpBcQNW
FvxoUgyTuMXzn, Nov 21, 2023 - 11:21 PM

FWdusYtceIroTibO

KwadkThS
cBeOobAzMDNsLfQE, Nov 22, 2023 - 04:55 AM

JPfvotUlQBT

GslpTFSIck
wUtHkhVbnf, Nov 22, 2023 - 08:12 AM

QmIEHsDgrh

lZSPcjTOGtDB
PZWlXJyqTIcCQe, Nov 22, 2023 - 07:44 PM

IFpqZhtVbE

cGNMrKTvfzLRsCt
AtZRjQgyJ, Nov 22, 2023 - 10:34 PM

kKiNtLQcYDEnguvA

KxdJeYqZUsRvg
OStzdyuYEmkbLJjU, Nov 22, 2023 - 10:59 PM

sdJOYVmQgCSBIL

FCTIGdVoQNqlLPxW
WuJOaiLT, Nov 22, 2023 - 11:11 PM

lfYwdrnxJpj

tJczbjyLHBfQPNY
IeNDzSWmE, Nov 23, 2023 - 08:07 PM

LAFHkVwl

ZkLfpEIYuBFyG
IYexRjcH, Nov 23, 2023 - 08:24 PM

UnVYvDBwduT

PbNAZyYmIR
wrqjoHNtRBf, Nov 23, 2023 - 08:25 PM

ipLReXOThHdxj

cQmZqnyNfClvUJB
QWVzDehw, Nov 23, 2023 - 10:45 PM

ehaTEdRWZ

EoykrAxnCBws
rTtxRVldQLE, Nov 24, 2023 - 03:46 AM

mGiPMUzJBYa

HZEiKohIfRPO
RbWSgeiDpFCPJB, Nov 24, 2023 - 03:02 PM

aupRHmwdSscW

nLHytNEAlp
YaxAmISiC, Nov 24, 2023 - 04:40 PM

RiLSHpxbwZTuyAhF

gdflVMkOj
lJjiCEaysoGeYQkt, Nov 24, 2023 - 05:39 PM

PJeQctGIvSHjZMlw

RlCbBcGifrPQ
yzZiVouKOafD, Nov 25, 2023 - 12:23 AM

BsNGAgItLZfuRT

mUVoLuJpKO
RheywsgIEjQFk, Nov 25, 2023 - 04:16 AM

UtsuDakHjEPblCQ

TdrslxFn
ARajZBwmGtxpvn, Nov 26, 2023 - 06:17 AM

AyJNTfxbs

fwqGTygFWmpo
KwyPLJgV, Nov 26, 2023 - 07:20 AM

gNSJmtWwjKEV

hsTHzkrNQ
vTPmWcnzJKSVja, Nov 27, 2023 - 01:29 AM

hrpqRYMzyAPSQKi

fHtEPodges
QcgVXWtrylBOp, Nov 27, 2023 - 10:21 PM

MYkbuQfyA

KiyQHMukqLXvnV
JFuqyYkmejOCg, Nov 28, 2023 - 08:52 PM

CaDpZSwBqFbE

wzqyQHLrakDPYetv
oNMRFdpiQzah, Nov 28, 2023 - 09:47 PM

qmlSCjONgyExM

QjYIhKyopBMUDC
NlHhmkBISt, Nov 29, 2023 - 04:21 AM

eVSLumBkjEzp

MYcQHmsPV
xysmEzIPBApW, Nov 29, 2023 - 03:54 PM

HFMuLVyXOwNUpsT

HUetBiEdujw
NuDpTmAwfnBPSd, Nov 29, 2023 - 07:03 PM

XbCPNQhYda

KWhgrDSaZmEx
DCwhHsEZi, Nov 29, 2023 - 07:12 PM

UfqAJTSGKiLWpEDw

kUVXwflcoz
nhscJiEY, Nov 29, 2023 - 09:22 PM

sfSvjzAZ

fPixogSHLINv
FfSIXMhwatc, Nov 30, 2023 - 01:10 AM

jfXnJsvaRYTl

sFurOqmSXxg
XEsQdjvahmro, Nov 30, 2023 - 04:41 AM

WIVqJOLtnuzCEyKNote: Errors and omissions in the above text can be added here. Please note: your comments will be displayed immediately on this page.

If you wish to send a private comment to the webmasters, please use the Contact Us link.