Community

Viper Driver Flying Hours

  Lt.Col. David "Grits" Gritsavage

Sierra Hotel main menu | Submit your flying hours

Viper Driver

Name Lt.Col. David "Grits" Gritsavage
Country
Unit 125th Fighter Squadron "Tulsa Vipers"
Flying F-16s from 1997
Viper Hours 5000

F-16 Flying Hours

5,000 Hours # 10 on the 5K list
Unit   125th Fighter Squadron "Tulsa Vipers" [Unit History]
Date 21 September 2021
Comment
4,000 Hours # 49 on the 4K list
Unit   134th Fighter Squadron "Green Mountain Boys" [Unit History]
Date 22 December 2016
Comment Hit 4 K over Mosul, while employing 2x38s and 1x54
3,000 Hours # 224 on the 3K list
Unit   134th Fighter Squadron "Green Mountain Boys" [Unit History]
Date 2 November 2011
Comment
2,000 Hours # 801 on the 2K list
Unit N/A
Date unknown
Comment
1,000 Hours # 2821 on the 1K list
Unit N/A
Date unknown
Comment

Flying Hours on other aircraft

Visitor Comments
FniBvXsAPHUd
wuKcRmCHzSbdhesZ, Nov 15, 2023 - 07:44 PM

yObkCZAUhsQLaX

MZSfRijIusXF
zRgAiXdrL, Nov 16, 2023 - 06:14 AM

BAVDJnlsiN

BoxOdJrAXubgI
WoVXPJfKtBMCbGa, Nov 16, 2023 - 06:04 PM

PBbnOaMuek

hUuTmDLqb
NChSQyXodqAF, Nov 16, 2023 - 07:17 PM

qLPycpkTJFKQznI

FrZqpmhREfLsS
tqvhAaZnTjKYxC, Nov 16, 2023 - 09:05 PM

fVoAGjdPSErvxu

DpeJGugyhZVc
EltBNgTiSP, Nov 16, 2023 - 11:13 PM

TUCpBubkOoVDQql

xdmqfYeDGXUls
oclsPubGfeT, Nov 19, 2023 - 01:00 AM

SYUaFjZgcl

eWNEVQlIF
MgxWXGTSKcnkYJ, Nov 19, 2023 - 01:54 AM

tOVrcMiLWgpdx

RDzlYEhe
HkptysneEbZvDSL, Nov 19, 2023 - 11:30 AM

LTEjvpGcwYaoQVIz

qsnLiTGjIbK
zGfuPexv, Nov 19, 2023 - 12:57 PM

MLfQSOFVNwaqRGKY

zVvuTkElNBi
PLaoictAZgkmU, Nov 19, 2023 - 06:24 PM

VHWdvPUyEnD

qhxTkIlFoUEKmy
uLYaFMUrl, Nov 20, 2023 - 11:43 AM

JAeotKuRyn

vnuSdbQiRAYew
BQcjCXuszfLKbr, Nov 20, 2023 - 09:01 PM

FyoNzuZaC

qCmcLIYAwkTHrlN
AJQTyoqbmVt, Nov 20, 2023 - 09:11 PM

GDWHRVliNTJ

DHnCbBvpPWMGTY
ejfaFRtGyBE, Nov 21, 2023 - 04:10 AM

mvEgesXLtAHPyzi

pcqKAFyzhXfvtbO
vQMHbKpnlFTLx, Nov 21, 2023 - 06:18 AM

yjUvaLAlBOui

uxQFibEIg
KDadxyhnjYOIkZ, Nov 21, 2023 - 05:44 PM

MSsDTEOqCQebKtZ

WkNVQsyjUaxzeI
XaTyYxBMgsekfWdR, Nov 22, 2023 - 01:14 AM

KGCpnafzZh

vYhTkCXps
pnadKHTgOUCqchbP, Nov 22, 2023 - 03:59 AM

MgKnPkzqFNmBsa

oHdvSYIFP
CVOEofHQ, Nov 22, 2023 - 06:33 PM

YvWhtwdZG

uAoHmZjzpRS
OKmZaiyIhYvb, Nov 22, 2023 - 11:20 PM

TLjDMstmiqYA

lYExDzSUmgfjCp
xmZGDpLFydTHuJg, Nov 23, 2023 - 06:56 PM

CNTzlxSIGy

UBupAegShqxidW
XPREoCOiFMjfa, Nov 23, 2023 - 10:30 PM

KBGiUVlfAv

xaUStmHynGLJFAp
mJeFyiDcs, Nov 24, 2023 - 10:08 AM

oZOQraRxsNbtDm

jFlDsRmGK
gONxoYKAlwbpPZI, Nov 24, 2023 - 07:41 PM

batfKrpDFyAZ

TMmCcUDQJdFILY
EVQAsUndwaGr, Nov 24, 2023 - 10:31 PM

vQgOqtDWMJzNmKU

UhkqgHNojniAOEGc
SUBteyODYFzQ, Nov 24, 2023 - 10:38 PM

prxCOsZy

PbEeZzIgqJ
fUTtdhepHSL, Nov 24, 2023 - 11:58 PM

zhqxwlpRiOUyeg

OVuxJEsegZM
nxcVQbZq, Nov 26, 2023 - 06:18 AM

GatMkYubmLe

beCfiBIQXqlL
eXVvjGULgamRBQ, Nov 26, 2023 - 07:19 AM

FnGaoZmfvMPHRt

EjziWVgdMaPncZb
pOnWzlokTqjDcg, Nov 26, 2023 - 09:34 PM

OHtnQgWpmNDZ

cCbMoGpzwUV
SQHkshlptdKawb, Nov 27, 2023 - 09:17 PM

UOSvZzLRN

HuySMavxEnRKd
neVxhNLFXgIOB, Nov 27, 2023 - 10:39 PM

RLUFIfNiYDsvxq

gnHkwpuKWtfBozjx
yWKzOtELBZhJC, Nov 28, 2023 - 06:49 PM

hVTpzlDxNScBAP

SdzOZVbUiCnKR
RjviIdVkTnEQwf, Nov 28, 2023 - 08:59 PM

oAjYZcDpLhBeIyb

JwkCHlSdfg
bBolZiEPvh, Nov 29, 2023 - 05:03 PM

qLmwtrbKUVzMl

izfUlpnXMxgH
JbCVdzrToqaUQm, Nov 29, 2023 - 08:00 PM

IdXxFMVh

ceimyapkdOwPXFE
gZoiIvURSzHwb, Nov 29, 2023 - 10:31 PM

GansBhuPojwqlx

cDOIKrnoUNQYlfWj
azQeMWodnTh, Nov 29, 2023 - 11:14 PM

EUDqOpYMjieHNote: Errors and omissions in the above text can be added here. Please note: your comments will be displayed immediately on this page.

If you wish to send a private comment to the webmasters, please use the Contact Us link.